W dniu 7 grudnia 2023 r. został wydany przez TSUE wyrok w polskiej sprawie przeciwko mBank S.A. (link do pełnej treści wyroku: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280429&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5034417).

 Powyższy wyrok TSUE ma bardzo doniosłe znaczenie dla wszystkich kredytobiorców „frankowych”, albowiem, po pierwsze jednoznacznie wskazuje, że nie można uzależniać skuteczności dochodzenia przez kredytobiorcę praw, od żądania składania przez kredytobiorcę sformalizowanego oświadczenia dotyczącego skutków nieważności umowy kredytowej (co jest obecnie powszechnie stosowaną praktyką w polskich sądach).

 Ponadto, TSUE  wyraźnie stwierdza, że niedopuszczalna jest wykładnia wg której konsument może domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie dopiero od daty, w której złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku, jest świadomy konsekwencji nieważności umowy i wyraża zgodę na nieważność umowy (gdzie jak dotąd w wielu wyrokach, sądy zasądzały na rzecz kredytobiorcy odsetki właśnie dopiero od daty złożenia takiego oświadczenia, zamiast od daty wezwania banku do zapłaty). Oznacza to, że konsument może skutecznie żądać od banku odsetek już od daty wezwania banku do zapłaty.