Dotychczas, powództwo przeciwko bankowi o roszczenie wynikające z czynności bankowej można było wytoczyć – wg swojego wyboru – do sądu właściwego wg siedziby banku (art.27§1 kpc) lub do sądu właściwego wg swojego miejsca zamieszkania (art.372§1 kpc). Duża część spraw „frankowych” trafiała zatem do Sądu Okręgowego w Warszawie, jako sądu właściwego wg siedziby banku.

W dniu 15 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw), wedle której powództwo konsumenta o roszczenie związane z umową kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, można wytoczyć wyłącznie do sądu wg swoje miejsca zamieszkania.

Powyższa zmiana przepisów ma obowiązywać przez 5 lat i została wprowadzona w celu „odciążenia” Sądu Okręgowego w Warszawie (tj. uniemożliwienia składania pozwów do tego sądu kredytobiorcom zamieszkałym w innych odleglejszych miastach), przed którym toczy się już kilkadziesiąt tysięcy spraw „frankowych”.