Przedmiotowy wyrok zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w polskiej sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Po pierwsze, TSUE uznał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której przedawnienie roszczeń kredytobiorcy wobec banku mogłoby nastąpić szybciej niż przedawnienie roszczeń banku wobec kredytobiorcy. Błędne jest również przyjmowanie, że termin przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorcy biegnie dopiero od dnia, w którym umowa kredytowa „staje się trwale bezskuteczna”.

Ponadto, TSUE jednoznacznie wskazał, że skorzystanie przez bank z tzw. prawa zatrzymania, nie może powodować utraty przez konsumenta prawa do odzyskania odsetek za opóźnienie. Oznacza to, że konsument może skutecznie żądać od banku odsetek już od daty wezwania banku do zapłaty i to pomimo podniesienia przez bank tzw. zarzutu zatrzymania.

Opisywany wyrok ma bardzo duże znaczenie dla wszystkich toczących się spraw „frankowych” i może przyczynić się do zmiany dotychczasowej praktyki sądów polskich (które w wielu przypadkach stosują kontrowersyjną i zakwestionowaną przez TSUE wykładnię przepisów zaprezentowaną przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2021 r.).

Link do pełnej treści wyroku: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280627&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4443550