rok dotyczy „polskiej” sprawy, gdzie kredytobiorcy złożyli pozew przeciwko Getin Noble Bank S.A. o uznanie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF za nieważną, oraz o udzielenie im zabezpieczenia w postaci: wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat w trakcie procesu oraz zakazania bankowi wypowiedzenia umowy kredytowej z tego powodu i zakazania umieszczenia informacji o braku spłat w Biurze Informacji Gospodarczej (rejestrze dłużników).

 W dniu 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że brak zarządzenia przez sąd środka tymczasowego mającego na celu zawieszenie obowiązku spłaty miesięcznych rat, nie pozwala na osiągnięcie celu Dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. W praktyce jest to wskazówka dla sądów, że powinny udzielać tego typu zabezpieczeń roszczeń.

 Ponadto, TSUE wskazał, że udzielenie takiego zabezpieczenia jest tym bardziej konieczne, gdy kredytobiorca spłacił już bankowi kwotę wyższą, niż nominalna kwota otrzymanego kredytu.

 Przedmiotowy wyrok ma olbrzymie znaczenie dla wszystkich toczących się spraw „frankowych”. Dotychczas bowiem, w zdecydowanej większości przypadków, sądy polskie odmawiały udzielania takich zabezpieczeń w postaci możliwości zaprzestania spłat rat.

Wyrok ten otwiera zatem zupełnie nową perspektywę w przypadku składania wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Można i należy oczekiwać, że dojdzie do zmiany orzecznictwa w tym zakresie i polskie sądy zaczną sukcesywnie uwzględniać wnioski kredytobiorców o zawieszenie płatności rat kredytu na czas trwania procesu sądowego dotyczącego unieważnienia „frankowej” umowy kredytowej.